Verkoopsvoorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

1. Algemene bepalingen

Onze overeenkomsten en diensten zullen ook voor de toekomst uitsluitend worden afgesloten onder de volgende voorwaarden. De algemene koopvoorwaarden van de koper  binden ons generlei. Dit is zelfs het geval wanneer ze door ons niet uitdrukkelijk verworpen worden bij het afsluiten van de overeenkomst of nadien.

 

2. Aanbod en afsluiten van de overeenkomst

2.1 Ons aanbod is steeds vrijblijvend. Overeenkomsten krijgen slechts door onze schriftelijke bevestiging bindende kracht. Mondelinge afspraken genieten slechts geldigheid wanneer ze schriftelijk bevestigd worden door ons.

2.2 Wij behouden ons het recht voor de producten te wijzigen nadat ze besteld werden teneinde noodzakelijke verbeteringen aan te brengen.

2.3 De afbeeldingen, tekeningen, prospectussen, advertenties enz. alsmede de daarin bevatte verklaringen over ondermeer de diensten, de bedrijfskosten en het gewicht worden slechts als vrijblijvende inlichtingen verstrekt.

 

3. Levering

3.1 Levering geschiedt af magazijn. Het risico voor beschadiging en verlies gaat vanaf dat ogenblik over op de koper. Opmerkingen over de conformiteit van onze producten dienen binnen de zes dagen te worden medegedeeld.

3.2 De door ons vermelde leveringstermijnen verbinden ons niet. Er kan geen sprake zijn van enig recht op schadevergoeding wanneer de leveringstermijnen niet worden nageleefd.

 

4. Prijzen

4.1 Onze prijzen worden berekend af magazijn. In deze prijzen wordt ook de passende verpakking berekend. De belasting op de toegevoegde waarden moet echter steeds worden toegevoegd aan onze prijzen.

4.2 Wenst de koper dat de goederen worden verzonden dan gebeurt deze verzending op zijn kosten. De keuze van het transportmiddel en van de reisroute worden aan  ons overgelaten zonder dat dit nochtans enige aansprakelijkheid in onze hoofde teweegbrengt.

 

5. Waarborg

Wij garanderen de degelijke afwerking van onze producten alsmede de kwaliteit van de gebruikte materialen gedurende een periode van zes maanden vanaf de levering. Wij dienen binnen de zes dagen na vaststelling van het defect in kennis te worden gesteld op straffe van verval. De waarborg tegen defecten of tekortkomingen legt ons enkel de verplichting op de defecte stukken te herstellen of naar eigen beslissing nieuw te leveren. Is dit niet mogelijk dan mag de koper op een vermindering van het door hem verschuldigde bedrag of indien hij dit verkiest de ontbinding van de overeenkomst eisen.

 

6. Betalingsvoorwaarden

Indien ons vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechterlijke uitvoering tegen de koper en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen, die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behouden wij ons het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behouden wij ons het recht voor de gehele bestelling of een gedeelte ervan te annuleren. Dit alles onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten.

6.1 Onze facturen zijn betaalbaar binnen de tien dagen van de datum van facturatie. Koper mag, indien hij tijdig betaalt, aanspraak maken op een korting van 2% op het omzetbedrag.

6.2 Slechts ingeval alle andere verschuldigde bedragen betaald zijn binnen de maand na facturatie kan aan de koper enige korting worden verleend.

6.3 Wissels, cheques net als andere betalingsmiddelen worden als wettig betaalmiddel aanvaard onder het gebruikelijke voorbehoud. De daarmee verband houdende kosten worden door de koper gedragen. Het trekken en/of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten, houdt geen schuldvernieuwing in en vormt geen afwijking van de verkoopsvoorwaarden.

6.4 Indien niet binnen de maand van de vervaldag van de factuur wordt betaald, zal een intrest van 1% boven de discontovoet van de National Bank van België verschuldigd zijn en daarenboven is er automatisch en van rechtswege een schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 15% van de nog openstaande bedragen met een minimum van 61,97 euro, zonder dat enige ingebrekestelling vereist is.

6.5 Wanneer de koper in gebreke blijft een van zijn verplichtingen tegenover ons uit te voeren dan worden alle door hem verschuldigde sommen opeisbaar. Wij zijn er dan bovendien toe gerechtigd alle leveringen stop te zetten.

6.6 Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd onze rechten op alle schadevergoedingen en intresten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door ons zal hiervoor volstaan. De koper machtigt ons om de bedoelde goederen terug te nemen en verleent ons daartoe toegang tot alle lokalen waarin de goederen zich bevinden.

6.7 Vorderingen die de koper tegen ons heeft kunnen niet worden gecedeerd door hem. De koper heeft geen retentierecht. De schuldvergelijking met tegenvorderingen die de koper op ons heeft is uitgesloten in zoverre deze tegenvorderingen niet onbetwist zijn noch rechtsgeldig zijn vastgesteld.

6.8 Onze facturen zijn betaalbaar te:

ING 330-0576500-83

FORTIS 210-0343350-22

 

7. Eigendomsvoorbehoud en zekerheden

De door ons geleverde koopwaar blijft onze eigendom totdat de koper zijn schuld heeft aangezuiverd. In geval van uitstel van betaling of een belangrijke verslechtering van de financiële toestand is de koper verplicht op onze aanvraag de goederen terug te geven. Dit laatste wordt niet beschouwd als een ontbinding van de overeenkomst. De koper moet de ons toebehorende goederen op eigen kosten tegen stapel- en opslagrisico's verzekeren en hij moet op onze aanvraag ons het bewijs van verzekering tonen. Deze verzekeringspolis dient uitdrukkelijk de verkoper als begunstigde aan te wijzen. Elke andere aanspraak ingevolge verlies of beschadiging van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen moet de koper aan ons afstaan. De koper zal aantonen dat hij de verhuurder van het onroerend goed dat hij betrekt heeft ingelicht over het eigendomsvoorbehoud betreffende dergelijke goederen. Van een beslag of over elke andere aantasting van onze eigendom door derden moet de koper ons dadelijk op de hoogte brengen. Ingeval de koper de aan ons toebehorende goederen, zelfs verwerkt, herverkoopt, draagt hij vanaf heden aan ons alle schuldvorderingen over die voortkomen uit deze herverkoop.

 

8. Merk

Geen goederen of waren mogen verkocht worden zonder te zijn voorzien van ons merk. De koper mag geen enkel ander gebruik maken van ons merk. De clichés blijven onze eigendom ook na volledige betaling.

 

9. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Voor de in België gedomicilieerde klanten zijn in geval van betwisting de rechtbanken van Brussel alleen bevoegd.

 

10. In geval van gehele of gedeeltelijke ongeldigheid van bepalingen van deze voorwaarden behouden de overige bepalingen volledige geldigheid. De contractpartijen verplichten zich ertoe de buiten werking gestelde bepalingen te vervangen door andere die zo dicht mogelijk  de vroegere regeling benaderen.